Y Fron

DSCN0548.JPG 

Swyddogion

  

Mrs Gaynor Prew            (Ysgrifennydd)

Mr Richard Snelson        (Trysorydd)

Mrs Dilys Davies             (Gofalwr y Cyhoeddiadau)

Mrs Wendy Lloyd Jones

Trefn y Gwasanaethau

 

Oedfa’r bore am

Oedfa’r hwyr am

Ysgol Sul y plant yn y bore wedi’r gwasanaeth dechreuol (bob yn ail Sul)

Ysgol Sul i’r oedolion yn dilyn oedfa’r bore

Hanes yr Achos

 

Gyda dyfodiad y rheilffordd i Ddinbych yn 1865 fe adeiladwyd nifer o dai yng ngwaelod y dref  i’r gweithwyr a oedd yn dod i weithio i’r orsaf ac ar y lein. Yn yr un flwyddyn  (1865) y codwyd Capel y Fron. Cafodd ei ehangu yn 1885.

Y gweinidog cyntaf oedd Y Parch J Tudno Williams a ddaeth o Lundain yn 1906. Wedi ychydig flynyddoedd ymadawodd am Landudno a sefydlwyd y bardd-bregethwr Y Parch E Arfon Jones yn weinidog. Wedi cyfnod cymharol fyr bu raid iddo ymddeol oherwydd afiechyd.

Yn 1932 rhoddwyd galwad i’r Parch Thomas Williams a oedd yn weinidog ym Mhrion.  Arhosodd am gyfnod o 23 mlynedd cyn ymddeol yn 1955. Dilynwyd ef gan Y Parch H W Hughes a fu yn gweinidogaethu am 9 mlynedd cyn symud i Dywyn, Meirionnydd yn 1964. Y pryd hynny roedd 220 o aelodau a 40 o blant ar lyfrau’r eglwys.

 Yn 1965 sefydlwyd Y Parch Eifion G Jones yn weinidog ar yr ofalaeth. Bu’r 70’au a’r 80’au yn gyfnod o adeiladu tai newydd yn y rhan yma o’r dref a bu i’r Fron elwa yn sylweddol trwy weld nifer o deuluoedd ifainc yn ymaelodi yn yr eglwys ac yn mynychu’r oedfaon a’r Ysgol Sul. Bu’n gyfnod pryd yr oedd mynd mawr ar y Cwmni Drama ac Eisteddfod y Tai a phenderfynwyd fod y festri yn llawer rhy fechan i roi chwarae teg i’r plant a’r bobl ifanc gynnal gwahanol weithgareddau. Gwnaed ymdrech lew i godi arian a chyda’r aelodau yn rhoi eu gwasanaeth yn rhad fe gwblhawyd y festri newydd yn 1982. Agorwyd hi’n swyddogol gan un o blant yr eglwys, yr Arglwydd Emlyn Hooson.

Penllanw’r cyfnod llewyrchus hwn oedd i un o blant yr eglwys gael ei alw i’r weinidogaeth.  Mae’r Parch Christopher Prew bellach yn weinidog cydwybodol a mawr ei barch yn Llangefni, Ynys Môn.

 

Ar ddiwedd 2004 fe ymddeolodd Y Parch Eifion G Jones ar ôl 39 mlynedd o wasanaeth a chychwynwyd trefn newydd gyda’r Fron yn ymuno â gofalaeth y Dyffryn dan weinidogaeth Y Parch S Wayne Roberts.  Parhaodd y drefn yma am 5 mlynedd cyn i’r prinder gweinidogion arwain at ail-drefnu pellach ar ddechrau 2010.

Yn ystod 2012 gwelwyd y Capel ar ei newydd wedd pan dynwyd y seddau allan a'u cyfnewid am gadeiriau moethus, cafwyd sustem wresogi  a sustem sain newydd.

Community Web Kit provided free by BT